Våra metoder

Hur kan vi öka motivationen i företaget

Forskningen styrker det vi har förstått, att ökad motivation är nyckeln till framgång för alla företag, oavsett bransch. Så, hur ökar vi då motivationen bland våra medarbetare?

Svaret är att det inte är så enkelt som det låter. Tyvärr räcker det inte med en löneförhöjning längre, motivationen har andra påverkningsfaktorer. Och svårast av allt, vi påverkas alla av olika saker.

 

Några av oss motiveras och stimuleras till exempel av att utvecklas, andra av samhörighet eller trygghet, och några av oss genom att bidra till andra. För att kunna öka motivationen hos en individ måste vi alltså först ta reda på vad just den personen påverkas av. Det är här Waara Ledares kunskap och metoder kommer in i bilden.

 

Motivationen påverkas också vid förändring. Därför är det viktigt att förstå vad som triggar motivationen till förändringen snarare än att agera reaktivt och dämpa frustrationen som redan uppstått. Ju större förståelse och inblick personalen har för en förändring, desto större chans att den kan genomföras utan negativ inverkan på medarbetarnas motivation. Vi på Waara Ledare är experter på motivationsbaserad förändring.

Waara ledares metodik
vid motivationsbaserat ledarskap

För att förstå vad som gör en specifik individ motiverad använder vi ett forskningsbaserat verktyg, MyNeeds®, som mäter omedvetna psykologiska behov hos individen. Dessa behov baserar sig på SDT-forskningen (Self-Determination Theory) som har identifierat tre huvudområden som påverkar motivationen. Inom varje område finns dessutom två grundläggande behov som speglar individens liv, dessa är:
Kompetens

Jag har kompetensen och förmågan att klara det jag gör.
Utveckling; motiveras av att lära nytt, att arbeta mot mål, att utmanas och se resultat i arbetet.
Signifikans; motiveras av att känna sig unik och att sträva mot hög kvalitet och perfektion.

Autonomi

Jag har utrymme att uttrycka mina idéer och åsikter och styra över mitt arbete.
Trygghet; motiveras av att ha kontroll över vad som händer, att identifiera risker.
Variation; motiveras av att vara spontan, ta risker, att uppleva nytt och att få variation i vardagen.

Tillhörighet

Jag är en del av ett sammanhang och jag förstår syftet med mitt arbete.
Samhörighet; motiveras av att arbeta och uppleva tillsammans och att hjälpa kollegor och vänner.
Bidra; motiveras av att arbeta mot ett högre syfte och att kunna bidra till det större perspektivet.

Analys, uppföljning och mätning

Med kunskapen som vi får genom metoden ovan kan vi alltså förstå vad som gör en individ motiverad. Och först när vi har den informationen kan vi påverka en persons motivation.

Med hjälp av Waara Ledares metodik ökar självinsikten kring vad som gör att du mår bra och hur du själv påverka din motivation och därmed hälsa och prestation.  Du som ledare får förståelse för vad som motiverar dina medarbetare, och framför allt, får du en förståelse för hur du kan öka motivationen hos de anställda i din organisation. Waara Ledare analyserar och presenterar alltid mätningarna på olika nivåer i en organisation. Genom fördjupad kunskap på både individ-, grupp och organisationsnivå får ledningen i en organisation bästa tänkbara förutsättningar att kunna öka motivationen på hela företaget.

 

Vi på Waara Ledare jobbar alltid långsiktigt. Därför använder vi också ett forskningsbaserat mätverktyg för att kontrollera motivationsnivån hos individer och i organisationer. Och med hjälp av frekventa mätningar kan vi snabbt reagera och sätta in resurser om motivationen skulle förändras i din organisation.

Genom att tänka och agera på samma sätt som du gjort tidigare får du samma resultat

Så här kan det gå till i praktiken

Waara ledare skräddarsyr upplägg och insatser efter kundens individuella behov och förutsättningar. Vårt generella arbetssätt där motivation är i fokus bygger på sex steg
1
Webbaserad engångsanalys

 

Vi börjar alltid med en webbaserad analys som mailas ut till de deltagare som omfattas av vår insats. Analysen visar den individuella bilden av personens omedvetna psykologiska behov.

2
Individuell återkoppling på resultatet av analysen

 

Syftet med återkopplingen är att individen ska förstå sina egna behov och hur hon/han kan förhålla sig till dessa på ett konstruktivt sätt samt själv ansvara för att säga till när förutsättningarna för motivation saknas på arbetet.

3
Workshop för personalgruppen

 

Workshopen, som är tredje steget i vår insats, är en nyckelfaktor för utvecklingen och syftar till att skapa en förståelse för hur du som individ kan ta ansvar för din motivation.  Workshopen ger personalen verktyg i hur de skapar förutsättningar för sin egen motivation – självledarskap på riktigt!

4
Workshop för chefsgrupp

 

Detta viktiga steg i processen är en workshop för ledarna i organisationen med syftet att konkretisera hur man som ledare kan skapa förutsättningar för personalen att känna motivation och hantera verksamhetens förändringar.

5
Coaching och återkoppling till ansvarig chef

 

Efter återkopplingar och workshops enligt ovan genomförs ett uppföljande coachmöte med ansvarig chef gällande fortsatt implementering för att nå önskad effekt.

6
Mätning av motivationens utveckling

 

De allra flesta uppdragsgivarna väljer efter genomfört projekt att implementera ett löpande mätsystem som kontrollerar motivationen i organisationen med jämna mellanrum. Även detta verktyg är webbaserat.

Alla våra insatser kan genomföras på såväl svenska som engelska. Våra webbaserade verktyg är användarvänliga och lätta att förstå. Våra webbanalyser och mätningar kan  göras på både mobilen och på datorn. Ingen data sparas och enbart Waara ledare ser resultaten. Waara ledare genomför analyserna och hanterar resultaten.Säkerheten är maximal.

Våra analyser avseende motivation mäter de, oftast omedvetna och grundläggande psykologiska behoven hos individen. Dessa påverkar i sin tur värderingar, agerande och beteende. Det finns ingen värdering i själva utfallet. Vår metod fungerar i alla branscher och såväl större som mindre organisationer.

Vi hjälper ditt företag att öka engagemang och motivation hos medarbetarna

Waara ledares metodik vid motivationsbaserad förändring

Förändringar i verksamheter sker hela tiden och på olika sätt. De vanligaste förändringarna är oftast implementeringar av nya IT system och nya arbetsprocesser, men även uppköp, fusioner av bolag och omorganisationer är vanliga förändringar. Även om dessa förändringar har helt olika syften och mål så påverkas vi som individer alltid känslomässigt på liknande sätt.

Förändringens olika faser

Det första som händer vid en förändring är att vi går in i en fas av förnekelse och frustration över förändringen. När det händer är vi ofta aktivt omotiverade till vad som ska komma och risken är stor att vi sprider negativ energi. Därefter går vi in i en fas av förvirring där vi blir inneslutna med låg sinnesstämning som följd. Det sista som händer är att vi börjar vända blad och acceptera förändringen. Vi börjar söka nya möjligheter och känner inspiration till förnyelse.

Utmaningen med förändring

Endast en tredjedel av alla förändringsprojekt lyckas. Orsaken är oftast att de som driver förändringen inte har förståelsen, kompetensen eller erfarenheten av att lyckas med en förändring. Konsekvensen blir ett starkt motstånd till förändringen. Detta leder till att anställda väljer att sluta, motivationen minskar kraftigt och resulterar i låg produktivitet och effektivitet hos de anställda. I värsta fall går förändringen inte att genomföra alls.

Vår lösning vid förändring

En fråga som ofta dyker upp när man ska genomföra en förändring är; Hur minskar vi motståndet till förändringen? Vi menar istället att vi bör fråga oss; Hur triggar vi motivationen till förändringen? Om medarbetarna vill vara med på förändringen så finns inte motståndet. Enkelt, eller hur! Ett vanligt misstaget är att man har missat all kommunikation och involvering innan förändringen sker. Både förnuftet och forskning säger att om du börjar med att kommunicera problemet så blir det lättare att acceptera en lösning än om du får lösningen påtvingad innan du vet att det finns ett problem.

Vi hjälper dig att hjälpa

 

Waara Ledare hjälper dig att aktivt arbeta med att tillgodose de anställdas psykologiska behov under ett förändringsarbete. Det handlar om att proaktivt trigga motivationen till förändringen snarare än att reaktivt hantera rädslorna och oron gentemot förändringen. Om du känner till dina anställdas psykologiska behov så vet du också vad de behöver för att känna sig positiva till förändringen och du kan öka deras engagemang gentemot det nya.

Vi är experter på förändringsledning

 

Oavsett om din verksamhet ska slås ihop med en annan verksamhet eller om ni ska göra stora förändringar av arbetssätten så leder man en förändring på liknande sätt. Vi är experter på att leda förändringar, oavsett vad målet och syftet med förändringen är och det som gör oss framgångsrika är att vi vet vad dina anställda behöver för att känna sig motiverade till förändringen.

Vi jobbar operativt hos kunden

 

Den mest framgångsrika metoden enligt vår erfarenhet är att någon från det egna företaget leder förändringsarbetet och att vi bistår med rådgivning och att vi coachar ledaren. Ibland har våra kunder dock varken tid eller erfarenheten av att själva leda arbetet och då tar vi på Waara Ledare en mer aktiv och operativ roll genom att leda förändringsprocessen åt våra kunder.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom motivationsbaserat ledarskap och motivationsbaserad förändring. Vilka behov har din organisation?

Skaffa dig fördelar genom motivation

Endast 27 % av Sveriges anställda känner sig motiverade på jobbet. Waara ledare har metoderna som gör skillnaden. Vi erbjuder kundanpassade tjänster.

Fyra kunskapsområden, en målsättning

Waara ledare är experter på Motiverad förändringsledning och Motivationsbaserat ledarskap.

Ta del av senaste nytt från Waara Ledare

Det händer mycket på och omkring Waara ledare. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få våra senaste artiklar och utbildningar.