Våra tjänster

Lösningen för det hållbara ledarskapet

Merparten av alla företag därute kämpar med utmaningar och problem. Det kan röra sig om hög personalomsättning, låg produktivitet, kvalitetsbrist eller ökande sjukfrånvaro. Problem som i stor utsträckning påverkar försäljningen och resultatet. Fokus på morgondagens ledarskap är lösningen.

Waara ledare är bolaget som formar ledarskapet för morgondagen. Vi vet att ledarskapet har stor inverkan på medarbetarnas prestation och därmed verksamhetens framgång. Individer presterar bra när de är fysiskt och mentalt starka. Det är också detta som gör ett bolag framgångsrikt. Faktum är att motiverade och välmående individer skapar en hävstångseffekt på produktivitet, effektivitet, kreativitet och lönsamhet. Waara ledare ger dig därför faktabaserade verktyg för att skapa en motiverad och hälsosam organisation. Därmed även förutsättningar att skapa en motståndskraftig och uthållig affär. Vårt erbjudande är kort och gott högpresterande verksamheter.

 

Vi arbetar med ledare som vill utmanas och är beredda att lämna de gamla föreställningarna om ledarskap bakom sig.  Vi hjälper företag som vill förändras och förbättras tillsammans med sin organisation.

Vår erbjudande är högpresterande verksamheter

Forskningen visar tydligt att det framför allt är två saker som påverkar organisationens motivation i ett företag. Det ena är förändringar och det andra är ledarskap.

Både små och stora förändringar påverkar medarbetarnas motivation om de genomförs på ett felaktigt sätt. Dessutom ger dåliga chefer och ledare en kraftig negativ påverkan på motivationen. Över hälften av de som slutar på ett företag uppger att en dålig chef varit främsta orsaken. Mot den bakgrunden har Waara Ledare valt att fokusera sina insatser inom dessa två affärsområden.

Leda & förändra

Vägen framåt i förändring för högpresterande organisationer är att lyckas åstadkomma önskat resultat. Men att enbart åstadkomma resultat räcker inte. Resultaten behöver vara hållbara över tid. Resultat uppnås genom handlingar och beteenden. Utfallet, intensiteten och riktningen på människors beteenden styrs i sin tur av människors motivation och psykologiska behov varför vi i förändringsarbetet adresserar båda delarna.

Motivation & hälsa
Välmående 2.0

Alla har rätt att känna motivation på arbetet! Baserat på den mest aktuella forskningen skapar vi förutsättningar för människor att själva ta ansvar för sin motivation och vi utvecklar ledare att förstå hur de kan skapa arbetsplatser där personalen kan känna motivation. När Waara Ledare anlitats får företagen bättre förutsättningar att kunna förbättra bolagets resultat och minska personalomsättningen genom motiverad personal.

Lärande & innovation

Hur kan ledare skapa rätt miljö och förutsättningar för lärande och innovation i en organisation?

Organisationer lär sig genom att enskilda individer lär sig. Den enskilda individens utveckling är ingen garanti för att organisationen utvecklas men det är en förutsättning. Är inte medarbetarna motiverade att kämpa för tillväxt, innovation och utveckling kommer inget av det att ske. När utvecklingen går allt snabbare och skapar allt fler möjligheter måste även våra medarbetare hänga med

Leda & förändra
Leda & förändra
Förändring och utveckling är idag en förutsättning för att företag skall vara konkurrenskraftiga. Men det är inte bara svårt att lyckas med ett förändringsprojekt, det innebär också ofta problem genom att förändring påverkar produktivitet och motivation negativt. De organisationer som är riktigt duktiga på att förändra och utveckla är också ofta mer framgångsrika än sina konkurrenter.

På Waara Ledare har vi lång erfarenhet av att driva förändringar och det som gör oss unika är att vi också är experter på att kombinera förändring med motivation. Det motstånd till förändring som andra pratar om, handlar snarare om att man inte lyckas trigga motivationen till förändringen. Om man har förståelsen för hur man kan väcka motivation till förändringen så raderas motståndet. Med vår kompetens inom motivation i kombination med förändringsledning hjälper vi våra kunder att både lyckas med förändringsarbetet samtidigt som man bibehåller produktivitet, väcker motivationen och ökar prestationen.

Aktiva och önskvärda handlingar går att mäta varför vi under förändringsarbetet kontinuerligt kan mäta progress. På samma sätt går det att mäta motivation, vilket vi också mäter konsekvent i de förändringsarbeten vi åtar oss att stötta. Med utgångspunkt i praktiska metoder med vetenskaplig grund stöttar, rådger och kompetensutvecklar vi organisationer att framgångsrikt driva sina förändringar.

Vi tar sats i vetenskapen för organisationsutveckling, beteende- och inlärningspsykologi samt motivation. Vi garanterar att våra kunder drar nytta av de mest aktuella och relevanta metoder och verktyg för att lyckas driva framgångsrik och hållbar förändring.

Vi vägleder kunden på ett sätt som gör att de bibehåller momentum och motivation till förändringen i organisationen.OBM är ett av de verktyg vi tillämpar i vårt arbete och som bidrar till att förstå hjälpsamma och mindre hjälpsamma beteenden i samband med organisationsutveckling. Med hjälp av OBM kan vi förstå vad som styr individers beteenden och vad vi kan göra för att påverka dem. Ett annat verktyg är RKMM (DCOM på engelska) som används för att ringa in det en verksamhet behöver för att vara högpresterande över tid. Akronymen RKMM står för Riktning, Kompetens, Möjlighet och Motivation. ABC-coachning baserat på självbestämmandeteorin – motivationsforskningen är ett tredje exempel på verktyg som vi använder för att trigga motivation till förändring.

Lyckas med förändringsarbetet – motivations- och beteendebaserad förändringsledning

 

Att både driva förändringsprojektet och linjeverksamheten är ofta tidskrävande och svårt eftersom det också kräver olika kompetenser. Waara Ledare går in som konsulter för att stötta företagen i sitt förändringsarbete. Målet är att skapa en lyckad förändring med ett hållbart och långsiktigt resultat och med bibehållen motivation i organisationen. Detta kan vi göra både genom att projektleda själva förändringen eller genom att vara rådgivande.

 

Att driva utveckling och förändring i ett företag är en utmaning. Waara Ledares duktiga konsulter gör att du aldrig känner dig ensam och att du dessutom kompletterar ert arbete med unik kompetens inom kombinationen motivation och förändringsledning. För oss är det viktigt att din organisation kan behålla motivationen under och efter förändringsarbetet.

Endast 27 % av Sveriges anställda känner engagemang på arbetsplatsen. Hur bidrar ert ledarskap till engagemang?

Motivation & hälsa –

Välmående 2.0

Motivation & hälsa –

Välmående 2.0

Vad handlar ledarskap om? Vi anser att den viktigaste ingrediensen i ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för personalen att göra ett riktigt bra jobb. Vilka är då dessa förutsättningar? Vi håller med forskarna som menar att den viktigaste förutsättningen är motivation.

Utan motivationen gör vi bara ett halvdant jobb och i värsta fall påverkar en aktivt omotiverad person din organisation negativt och gör inte bara själv ett dåligt jobb utan skadar även förutsättningarna för andra att göra ett bra jobb. Det är med andra ord extremt kostsamt med omotiverad personal.

 

I årtionden har vi vetat vilken effekt motivation har på produktivitet och företags resultat men det har fram tills nu funnits ett glapp mellan vad vi forskarna vet och vad företagen gör. Vi på Waara Ledare stöttar företagen att skapa verksamheter med hög motivation baserat på forskning och vetenskap.

Motivationsbaserad organisation

 

Idag vet vi att organisationer med hög motivation är mer framgångsrika än andra organisationer. Däremot är det fortfarande många som inte vet vad motivation handlar om. Hur höjer man motivationen hos sig själv och hos andra?

 

Vi hjälper företag att förstå hur man skapar förutsättningar för en organisation med hög motivation och dessutom mäter vi resultatet. Vi ger dig inte bara verktygen, vi talar på individnivå om vad era anställda motiveras av. Vi vill att ni ska ha ett långsiktigt resultat och därför jobbar vi för att ni själva ska besitta kunskapen och behärska metoderna när vår insats är klar.

Motiverande ledarskap

 

Vi coachar både individer och grupper som vill öka sin egen motivation och förstå hur de skapar motiverad personal. Vår coaching handlar om att utvecklas och att utmana sig själv till att se nya perspektiv.

Inspirationsföreläsningar – “Så får du motiverad personal”

 

Vi föreläser om det senaste inom ledarskapsforskningen kopplat till motivation. Föreläsningen svarar på frågorna: Vad driver oss människor? Vad gör att du ibland känner dig motiverad och ibland helt tappar motivationen? Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att vi ska känna oss motiverade? Det här är kunskap som kommer att påverka individen både på och utanför arbetsplatsen.

Värdet av våra tjänster

Nyttan med våra insatser är bevisligen stor, och värdet överstiger alltid investeringen. En motiverad organisation är mer effektiv och produktiv vilket påverkar företagets resultat positivt. Våra tjänster ger effekter som bättre samarbetsförmåga, effektivare förändringar och en mer välmående personal.
Motivationsbaserad förändringsledning

En organisation som förstår hur man driver ett framgångsrikt förändringsarbete ökar sannolikheten avsevärt att lyckas med förändringen och att nå de utstakade målen med förändringen. När man dessutom lyckas behålla motivationen hos sin organisation under förändringen kommer man inte att tappa momentum eller produktivitet och har dessutom större möjlighet till att öka produktiviteten och motivationen efteråt.

Motiverad och välmående organisation

För ledare

Du som ledare får en ökad förståelse för vad era medarbetare behöver för att känna motivation, engagemang och kunna leverera resultat. Detta ger dig bättre möjligheter att kunna skapa förutsättningar för gruppen att jobba bra och effektivt tillsammans. Du får en djupare förståelse för teamets och organisationens grupprocesser, kultur och normer.

För medarbetare

Medarbetaren får ökad förståelse för sina egna behov vilket ger möjlighet att ta ansvar för sin egen motivation, sitt välbefinnande och därmed nå ökad prestation. Medarbetaren får också en förståelse för hur man kan hantera en förändring och vända den till något positivt för individen.

För teamet

Vi skapar förutsättningar för att ett effektivt, välfungerande och välmående team skall finns på plats. Vi skapar också förutsättningar för att teamet skall kunna samarbeta och nyttja varandras styrkor snarare än att hänga upp sig på varandras olikheter.

Det händer mycket på och omkring Waara Ledare. Klicka till höger
för att ta del av alla våra nyheter, blogginlägg, filmer och utbildningar.

Våra kunders utmaningar

Så här beskrev några av våra kunder sina upplevda problem när man vände sig till oss på Waara Ledare. Med våra forskningsbaserade metoder och insatser har vi hjälpt dem finna lösningar och förändringar. Känner du igen dig i någon av problembeskrivningarna? Då föreslår vi att du kontaktar oss redan idag så berättar vi om hur vi löste problemet.
Vad är motivation?

Vad är motivation?

Enkelt uttryckt är det den inre drivkraften bakom beteenden och agerande. En motiverad person är alltid mer kreativ, produktiv, positiv och uthållig än en oengagerad person. Detta gäller oavsett om det handlar om privatlivet eller om personen befinner sig på arbetet. Detta betyder alltså att om vi kan höja motivationen i en organisation så kommer företagets produktivitet och därmed lönsamhet att öka.

Mer Om Motivation

Motivation är nyckeln till framgång

En omotiverad organisation minskar konkurrenskraften i ditt företag. Låt oss långsiktigt säkerställa motivationen i din verksamhet.

Vi förändrar motivation på riktigt

Vi tillhandahåller ett unikt forskningsbaserat verktyg som identifierar individers drivkrafter och som skapar ökad motivation.

Kontakta Waara Ledare idag

Vill du veta mer om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig att nå framgång genom ökad motivation. Kontakta oss nu så hjälper vi dig till framgång.